WIKANS
ogrodzenia dla
Twojego domu

Warunki gwarancji

WARUNKI GWARANCJI NA ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE
dla ocynkowanych ogniowo/ malowanych konstrukcji stalowych

WIKANS udziela gwarancji na usługę zabezpieczenia antykorozyjne na okres 2 lat w zakresie:

 1. Cynkowania ogniowego wykonanego zgodnie z normą PN-EN ISO 1461
 2. Malowania proszkowego wykonanego zgodnie z norma PN-EN 13438 jedynie w przypadku zastosowania systemu dwupowłokowego (z warstwą podkładową z proszkiem cynkowym)
 3. Systemu duplex wykonanego zgodnie z ww. normami dotyczącymi cynkowania i malowania

Zastosowanie jednowarstwowej powłoki proszkowej na stali nieocynkowanej ogniowo może mieć niewystarczającą odporność korozyjną na ewentualne uszkodzenia mechaniczne powłoki mogą prowadzić do szybkiego odwarstwiania powłoki od podłoża.

Tak zwana biała korozja (biało-szare plamy powstające pod wpływem czynników atmosferycznych) nie stanowi podstawy do reklamacji powłoki cynkowej.

Trwałość powłoki uzależniona jest od stopnia agresywności środowiska, w którym w/w konstrukcje będą składowane, montowane i eksploatowane według zasad określonych w poniższej tabeli:

do 30μg/m3) lub pewnym wplywem chlorków, np. obszary miejskie, obszary przybrzeżne z małą depozycją chlorków. Strefy podzwrotnikowe i tropikalne z atmosferą o niskim zanieczyszczeniu.do 90μg/m3) lub znacznym wpływem chorków, np. zanieczyszczone obszary miejskie, obszary przemysłowe, obszary przybrzeżne bez rozprysku słonej wody, narażenie na silne działanie soli odladzających. Srefy podzwrotnikowe i tropikalne z atmosferą o średnim zanieczyszczeniu.do 250μg/m3) i / lub istotny wpłw chlorków, np. obszary przemysłowe, obszary przybrzeżne, osłonięte miejsca na wybrzeżu

Lp.Typ atmosferyAtmosfera na zewnątrzAtmosfera wewnątrzKategoria agresywności korozyjnejRoczny ubytek powłoki [μm]
1 Nieznaczne obciążenie korozyjne Strefa sucha lub zimna, środowisko atmosferyczne o bardzo niskim zanieczyszczeniu i czasie zawilgocenia np. niektore pustynie, środkowa Arktyka/Antarktyda Pomieszczenia ogrzewane o niskiej wilgoności względnej i niewielkim znieczyszczeniu, np. biura, szkoły, muzea C1 ≤0,1
2 Małe obciążenie korozyjne Strefa umiarkowana, srodowisko atmosferyczne o niskim zanieczyszczeniu (SO2 <5μg/m3) np. obszary wiejskie, małe miasteczka. Strefa sucha lub zimna, środowisko atmosferyczne z krótkim czasem zawilgoscenie np. pustynie, obszary subarktyczne Przestrzenie nieogrzewane o zmniennej temperaturze i wilgotności względnej. Niska częstotliwość kondensacji i małe zanieczyszczenie, np. magazyn, hale sportowe C2 0,1 - 0,7
3 Umiarkowane obciążenie korozyjne Strefa umiarkowana, środowisko atmosferyczne ze średnim zanieczyszczenie (SO2: 5μg/m3 Przestrzenie o umiarkowanej częstotliwości kondensacji i wumiarkowanym zanieczyszczeniu z procesu produkcyjnego, np. zakłady spożywcze, pralnie, browary, mleczarnie C3 0,7 - 2,1
4 Duże obciążenie korozyjne Strefa umiarkowana, środowisko atmosferyczne z dużym zanieczyszczeniem (SO2: 30μg/m3 Przestrzenie o duzej częstotliwości kondensacji i dużym zanieczyszczeniu z procesu produkcyjnego, np. zakłady przetwórstwa przemyslowego, baseny C4 2,1 - 4,2
5 Bardzo duże obciążenie korozyjne Strefy umiarkowane i subtropikalne, srodowisko atmosferyczne z bardzo dużym zanieczyszczeniem (SO2: 90μg/m3 Przestrzenie o bardzo dużej częstotliwości kondensacji i / lub z dużym zanieczyszczeniem z procesu produkcyjnego, np. kopalnie, jaskinie do celów przemyslowych, niewentylowane szopy w strefach podzwrotnikowych i tropikalnych C5 4,2 - 8,4
6 Ekstremalne obciążenie korozyjne Strefy podzwrotnikowe i tropikalne 9bardzo długi czas zawilgocenia), środowisko atmosferyczne z bardzo dużym zanieczyszczeniem (SO2 powyżej 250μg/m3), w tym czynniki towarzyszące i produkcyjne i/ lub silny wpływ chlokrów, np. ekstramalne obszary przemysłowe, obszary przybrzeżne i morskie, sporadyczny kontakt z mgłą solną Przestrzenie z prawie ciągłą kondensacją lub rozległymi okresami narażenia na działanie ekstremalnej wilgoci i / lub przy dużym zanieczyszczeniu z procesu produkcyjnego, np. niewentylowane szopy w strefach tropikalnych z przenikaniem zanieczyszczebn zewnętrznychm w tym chlorków unoszacych się w powietrzu cząstek stalych stymulujących korozję Cx 8,4 - 25

UWAGA 1
Osadzanie się chlorków na obszarach przybrzeżnych jest silnie zależne od zmiennych wpływających na transport soli morskiej w głąb lądu, takich jak kierunek wiatru, prędkość wiatru, lokalna topografia, wyspy chroniące przed wiatrem za wybrzeżem, odległość terenu od morza itp.
UWAGA 2
Klasyfikacja korozyjności w określonych atmosferach roboczych, np. w przemyśle chemicznym jest poza zakresem normy.
UWAGA 3
Powierzchnie osłonięte i niezmyte deszczem, w morskim środowisku atmosferycznym, w którym osadzają się chlorki, mogą podlegać wyższej kategorii korozyjności z powodu obecności soli higroskopijnych.
UWAGA 4
W środowiskach o spodziewanej „kategorii CX” zaleca się określenie klasyfikacji korozyjności atmosfery na podstawie rocznych strat korozyjnych.
UWAGA 5
Stężenie dwutlenku siarki (SO2) powinno być określane przez co najmniej 1 rok i wyrażane jako średnia roczna.
UWAGA 6
Kryterium klasyfikacji oparte jest na metodach określania szybkości korozji próbek standardowych do oceny korozyjności (patrz ISO 9226).
UWAGA 7
Szybkości korozji przekraczające górne limity w kategorii C5 są uważane za skrajne. Kategoria korozyjności CX odnosi się do określonych środowisk morskich i morskich/przemysłowych.
UWAGA 8
W pierwszym przybliżeniu korozja wszystkich metalowych powierzchni cynkowych przebiega z taką samą szybkością w określonym środowisku. Żelazo i stal zwykle korodują od 10 do 40 razy szybciej niż cynk, przy czym wyższe proporcje występują zwykle w środowiskach o wysokiej zawartości chlorków.
UWAGA 9
Zmiany w środowiskach atmosferycznych zachodzą z czasem. W wielu regionach stężenia zanieczyszczeń (zwłaszcza SO2) w atmosferze ulegały z czasem zmniejszeniu. Doprowadziło to do obniżenia kategorii korozyjności w tych regionach. To z kolei doprowadziło do zmniejszenia szybkości korozji powłok cynkowych w porównaniu z historycznymi danymi dotyczącymi działania korozyjnego. Inne regiony doświadczyły wzrostu zanieczyszczenia i działalności przemysłowej, w związku z czym oczekuje się, że będą rozwijać środowiska dokładniej opisywane przez wyższe kategorie korozyjności.
UWAGA 10
Szybkość korozji dla cynku i dla warstw stopu cynk-żelazo jest w przybliżeniu taka sama.

Gwarancji udziela się przy spełnieniu następujących warunków:
a) Składowanie, montowanie i eksploatacja konstrukcji odbywać się będzie w środowisku o kategorii agresywności korozyjnej określonej w tabeli nr 1 dla danego okresu gwarancji.
b) Zamawiający zobowiązany jest oznakować elementy w sposób trwały w miejscu widocznym po zamontowaniu konstrukcji wg niżej podanego kodu: rok dostawy, miesiąc dostawy np. 15/10 co oznacza 2015 rok/październik
c) W razie niespełnienia wymogów pkt. (b) gwarancja nie jest udzielana/ nie obowiązuje.
d) Okres gwarancji rozpoczyna się od daty odbioru elementów.
e) Zamawiający przed przyjęciem zlecenia określa kategorię agresywności korozyjnej atmosfery w oparciu o normę PN-EN ISO 14713-1.
f) Elementy konstrukcji w okresie magazynowania będą składowane na podkładach w sposób uniemożliwiający stykanie się z podłożem, gromadzenie się na nich opadów atmosferycznych i zanieczyszczeń mechanicznych.
g) Powłoki lakierowe podczas eksploatacji powinny być myte przez Zamawiającego wodą bez dodatków chemicznych nie rzadziej niż raz na pół roku. Zapobiegnie to tworzeniu się warstwy chemicznie i biologicznie czynnej na powierzchni systemu ochronnego przyspieszającego proces korozji. Mycie w okresie gwarancji należy potwierdzić protokołem. Brak dotrzymania tego warunku będzie skutkować utratą gwarancji.
h) W przypadku malowania konstrukcji przestrzennych, dla wyrobów nieprzekraczających szerokości 0,6m.
i) Klient po 12 miesiącach od odebrania zlecenia nie później niż w terminie 21 dni zamówi w WIKANS odpłatną usługę przeglądu stanu powłoki
j) W ciągu 48 godzin zamawiający prześle na adres e-mail biurowikans@onet.pl lub na numery telefonów znajdujące się na stronie internetowej firmy - skan, zdjęcie protokołu, który otrzymał w punkcie , co jest podstawą gwarancji.

Gwarancja traci ważność w następstwie:

 1. Przypadków szczególnych narażeń korozyjnych określonych w normie PN-EN ISO 14713-1 (w tych przypadkach okresy gwarancji należy uzgadniać indywidualnie w formie pisemnej).
 2. Niezgłoszenia przez Zamawiającego ujawnionych usterek niezwłocznie po ich wykryciu, nie dalej niż w ciągu 7 dni.
 3. Uszkodzeń mechanicznych powłoki antykorozyjnej powstałych w wyniku przeładunku, transportu i montażu poza terenem firmy WIKANS.
 4. Uszkodzeń mechanicznych i termicznych powłoki antykorozyjnej powstałych na skutek cięcia, spawania, rozwiercania otworów i jakichkolwiek przeróbek konstrukcji po nałożeniu powłoki powodujących jej uszkodzenie.
 5. Uszkodzeń mechanicznych, termicznych i chemicznych w czasie eksploatacji.
 6. Uszkodzeń powstałych w wyniku zdarzeń losowych.
 7. Zmian konstrukcyjnych elementów, dokonanych po zabezpieczeniu antykorozyjnym.
 8. Wystąpienia wad w obszarach powłoki, gdzie Zamawiający dokonał ingerencji mechanicznej np. obróbka Zamawiającego przy standardzie wykonania A.
 9. Wad powłoki będących następstwem wycieków kąpieli procesowych ze szczelin będących wynikiem nieszczelnych spawów lub niezgodnej z WTO konstrukcji materiału.
 10. Wad powstałych w wyniku nienależytego i nadmiernego składowania oraz niewłaściwego przechowywania, konserwowania lub obchodzenia się z odpowiednio Materiałami lub Produktami
 11. Wad powłoki powstałych w wyniku przygotowania powierzchni (obróbki) po cynkowaniu poza WIKANS.
 12. Gwarancja nie obejmuje wad powłoki lakierniczej wykonanej farbą przekazaną przez klienta.

Kontakt

P.H.U Wikans - Aneta Chruściel
Huta Stara 5
29 - 105 Krasocin

e-mail: biurowikans@onet.pl
Marek Stanior tel.: 788 621 824

NIP 656-130-35-92
REGON 292880003

Kierownik ds. handlowych
Mariusz Karendał

tel: 534 292 255

Specjalista ds. Kontaktu z Klientem
Mariola Patyńska

tel. 790 440 191

Wikans
projekt i realizacja: www.amill.pl